Tôi có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản VIMO trên cùng một thiết bị được không?

698

Mỗi thiết bị có thể đăng nhập vào 2 tài khoản Vimo tại một thời điểm (đăng nhập bằng 1 tài khoản đăng nhập bằng apps và 1 tài khoản đăng nhập bằng wapsite)