Tôi có thể đăng ký bao nhiêu tài khoản VIMO?

722

Một khách hàng (tương ứng với một CMND/số điện thoại) được đăng ký 1 tài khoản Vimo để sử dụng.