Tôi có thể hủy giao dịch đang chờ xử lý hoặc thực hiện lại giao dịch được không?

1582

Bạn vui lòng đợi kết quả xử lý giao dịch từ Vimo và không cần thực hiện lại để tránh giao dịch lặp 2 lần. Bạn cũng không thể hủy giao dịch đang trong quá trình xử lý.