Điều khoản về tài khoản

1332

Khái niệm:

  • Vimo.vn cấp cho mỗi cá  nhân đăng ký tạo tài khoản và sử dụng Vimo.vn (sau đây gọi tắt là Khách hàng) một tài khoản thành viên (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Vimo” hoặc “Tài khoản”).
  • Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một Khách hàng thông qua sự tương ứng về: Họ tên, Số điện thoại di động hợp pháp mà Khách hàng cung cấp khi đăng ký tạo tài khoản với Vimo.vn.
  • Khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống của Vimo.vn

Mở tài khoản:

Để đăng ký mở tài khoản bạn cần có một số điện thoại di động đang hoạt động bình thường, sau đó bạn truy cập vào website của Vimo.vn tại địa chỉ https://vimo.vn, chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, thực hiện các bước theo hướng dẫn của Vimo.vn. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, bạn sẽ có ngay một tài khoản trên hệ thống của Vimo.vn và có thể sử dụng ngay tài khoản đó.

Đóng tài khoản:

a) Quyền của Bạn: Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Bạn và gửi yêu cầu đề nghị theo hướng dẫn để chúng tôi đóng tài khoản cho Bạn.

b) Hạn chế:

  • Bạn không nên đề nghị đóng tài khoản khi Tài khoản của Bạn đang bị điều tra/khiếu nại hoặc đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận.
  • Nếu Bạn vẫn đề nghị đóng tài khoản trong các trường hợp này, Vimo.vn sẽ tạm giữ và/hoặc đóng băng toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Bạn và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới tài khoản của Bạn ở thời điểm Bạn gửi đề nghị đóng tài khoản.
  • Thời gian tạm giữ và/hoặc đóng băng này có thể lên tới một trăm tám mươi (180) ngày để đảm bảo an toàn cho Vimo.vn hoặc các bên thứ ba khác.
  • Bạn sẽ phải có trách nhiệm pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng.

c) Quyền đóng tài khoản của Vimo.vn

  • Nếu Bạn vi phạm các cam kết về sử dụng dịch vụ (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để nạp tiền vào tài khoản Vimo.vn, gian lận trong mua/bán hàng hoá, mua/bán hàng hoá cấm tiêu thụ tại Việt nam…) Vimo.vn có quyền đóng tài khoản của Bạn và tạm giữ toàn bộ số dư có trong tài khoản cùng số tiền của các giao dịch đang ở trạng thái Chờ chuyển/ Chờ nhận của Bạn.
  • Nếu trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ thời điểm tài khoản của Bạn bị đóng vì lý do được nêu ở mục này mà Bạn không có phản hồi gì thì số tiền bị tạm giữ của Bạn sẽ được chuyển vào quỹ Dự phòng rủi ro của Vimo.vn, và khi đó Bạn sẽ không được yêu cầu Vimo.vn hoàn lại số tiền đó và Vimo.vn cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại số tiền đó cho Bạn.
  • Nếu Vimo.vn đóng tài khoản của bạn hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Nếu Vimo.vn giới hạn quyền truy cập vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo về các hành động đó cho bạn và cơ hội sử dụng lại nếu thích hợp.