Tôi có thể xem lịch sử giao dịch của tôi tại đâu?

1122

Để xem lịch sử giao dịch, quý khách làm như sau:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn “Lịch sử giao dịch

Bước 2: Chọn vào giao dịch Quý khách quan tâm để xem chi tiết đơn hàng