Điều khoản trách nhiệm & quyền

1026

Trách nhiệm của bạn

a) Khi sử dụng Vimo.vn bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản Vimo của bạn. Có thể bạn phải bồi thường cho Vimo.vn và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hay nếu bạn gây tổn thất, thiệt hại cho Vimo.vn, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

b) Trong trường hợp Vimo.vn trừ tiền từ tài khoản Vimo của bạn để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, Vimo.vn có thể ghi âm tài khoản Vimo của bạn và bạn sẽ được Vimo.vn yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản Vimo để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu bạn không làm như vậy theo đúng thời hạn thì Vimo.vn có thể kiện bạn ra Tòa án theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

Quyền của Vimo.vn

Nếu Vimo.vn có lý do để cho rằng bạn vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, Vimo.vn sẽ làm hết mức để bảo vệ Vimo.vn, và hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

a) Vimo.vn có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào tài khoản hoặc dịch vụ;

b) Vimo.vn có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do bạn cung cấp cho Vimo.vn

c) Bất cứ lúc nào, Vimo.vn cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn;

d) Vimo.vn có thể tạm giữ/đóng băng các khoản tiền của bạn trong thời gian một trăm tám mươi (180) ngày nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.

e) Nếu bạn bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… Vimo.vn có thể tạm giữ/ đóng băng các khoản tiền trong tài khoản của bạn đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của bản thỏa thuận này;

f) Vimo.vn có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với bạn.