Cách đăng nhập vào tài khoản VIMO khác

1082

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, chọn “Đăng nhập ví khác”
Bước 2: Nhập số điện thoại và mật khẩu
Bước 3: Bấm đăng nhập